• 2 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرهای روﺣﯽ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرهای روﺣﯽ


ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دهم در ﺷﻬﺮﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﮐﺎﺗﺮﻳﻨﺰ ﺑﻤﺎﻧﻢ. درﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﻪ ﺑﻮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر هستم. اﮔﺮ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪم ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ اﻓﺴﺮدﻩ و ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﺪم . ﺧﻴﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎدی درﺁﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ  ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﻮی ﺑﻮد. ﺳﻨﺖ ﮐﺎﺗﺮﻳﻨﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. دوﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن دراﻳﻦ  ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.           "وﻻد، اهل روﻣﺎﻧﯽ"

وﻗﺘﯽ دراﺛﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ روﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ، ﻧﻴﺮوی زﻳﺎدی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ. همه ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر روﺣﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺸﻮرﺟﺪﻳﺪ و ﺷﺮوع ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ استرس زا ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهایی ﭼﻮن ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ، در جستجوی کار بودن و یا ﺗﻼش ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم و یا ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن دوﺳﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﻴﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻧمیﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻓﺸﺎر روﺣﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻴﺪ، اﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ راﻩ ﻣﻬﺎرﮐﺮدن ﺁﻧﺮا ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت  ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در وﻃﻨﺘﺎن ﺑﻪ ﺁراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ را دراﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰاداﻣﻪ ﺑﺪهید. ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ  ﺑﺮای ﮐﺎهش ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.  

ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرهای روﺣﯽ         

اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرهای روﺣﯽ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :
1-    اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰهایی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دهید و ﭼﻪ ﭼﻴﺰهایی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ.     
        ذهن ﺧﻮد را ﺑﺮروی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻴﺪ.   
٢-    ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻨﺪﻳﺪ. ﺧﻨﺪﻩ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ را ﮐﺎهش ﻣﯽ دهد. ﻟﻄﻴﻔﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ، ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﮐﻤﺪی ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ  
        ﻣﺠﻼت ﻓﮑﺎهی ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.   
3- ﺁرام ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻴﺪ. ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ای از روزﺗﺎن را ﺑﻪ ﺁراﻣﺶ و ﺗﻨﻘﺲ ﻋﻤﻴﻖ اﺧﺘﺼﺎص دهید. اﻳﻨﮑﺎر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ﺟﺴﻢ  
        ﺷﻤﺎ ﺁراﻣﺶ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
٤-    ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺟﺎزﻩ دهید ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ. هیچکس ﮐﺎﻣﻞ      
        ﻧﻴﺴﺖ. از اﺷﺘﺒﺎهاﺗﺘﺎن درس ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.              
٥-    اﮔﺮﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎن را ازهم ﻣﺠﺰا ﮐﻨﻴﺪ، ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺠﺎی اﻳﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﺘﺎن را        
        ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ، ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎن را ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.                    
٦-    ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ. درﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮﺑﻨﻈﺮ
        ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ دوﺳﺖ، همکار و ﻳﺎ ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ هم ﮔﺮﻓﺘﺎر همان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راهنماﺋﻴﺘﺎن ﮐﻨﺪ.      
٧-    ﺑﺨﻮدﺗﺎن اﺟﺎزﻩ دهید ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﺸﻮﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭼﻴﺰی ﮐﻪ از دﺳﺖ دادﻩ اﻳﺪ  
       ﺑﺸﻮد. ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ، هنوز دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺁﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق    
       اﻓﺘﺎدﻩ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺪرﻳﺠﯽ، زﻣﺎن ﺑﺪهید ﺗﺎ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.         
٨-    ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ "ﻧﻪ" ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ. ﺷﺎﻳﺪ دراﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ
       از ﭘﺲ همه ﮐﺎرها ﺑﺮﺁﻳﻴﺪ.     
 ٩-    هوای ﺗﺎزﻩ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﻨﻴﺪ. ورزش و درهوای ﺗﺎزﻩ ﺑﻮدن،  ﺣﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
١٠-  ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﮐﻨﻴﺪ. ورزش ﻳﮏ روش ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﺮم ﮐﺮدن ﻋﻀﻼت ﻣﻨﻘﺒﺾ اﺳﺖ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ      
       دوﺳﺘﺎن، ﺑﭽﻪ ها ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻴﺪ.         
١١-  ﮐﺘﺎب یا ﻣﺠﻠﻪ ای را ﮐﻪ ازﺁن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﻳﺘﺎن   
        ﺧﻼص ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ .  
١٢-  ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ(ﺗﻌﻤﻖ) و ﻳﻮﮔﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺁراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ. ﻳﻮﮔﺎ ﺿﻤﻨﺎَ ﺑﺪن را ﻧﺮم هم        
        ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﮐﻤﮏ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ هست. ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ زﻳﺮﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:  ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﻴﺎد و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﮏ ﻻﮐﻠﻴﻦ

1-800-463-6273

درﺗﻮرﻧﺘﻮ : 6111-595-416
ﺑﺮای ﺷﻤﺎرﻩ واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ- ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺁﺑﯽ رﻧﮓ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ  ٤١١ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.  


www.settlement.org
www.ocasi.org
www.camh.net  
www.211toronto.ca


مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید