• 28 آبان 1398
  • +98 (021) 88743000

رکورد جدید در کاهش امتیاز قبولی جهت ارسال دعوتنامه اکسپرس انتری فدرال کانادا

برای چهارمین بار در سال جاری 2017، اداره مهاجرت کانادا رکورد خود را در کاهش امتیاز قبولی برنامه اکسپرس انتری جذب نیروی متخصص و ارسال دعوتنامه (ITA) به متقاضیان، ثبت نموده است. در آخرین انتخابات که در مورخه 5 آوریل سال جاری صورت پذیرفت، متقاضیان با حداقل امتیاز 431 انتخاب شده و برایشان دعوتنامه ارسال شد. در این نوبت، 3753 کاندید موفق به دریافت این دعوتنامه ها شدند. انتخابات قبلی در یکم ماه مارس سال جاری انجام شد که متقاضیان مهاجرت به کانادا با امتیاز 434، انتخاب شدند و برایشان دعوتنامه ارسال شد.
در مدت زمان بین دو انتخابات فوق الذکر، انتخابات دیگری انجام پذیرفت ولی حداقل امتیاز قبولی 441 بوده است. آخرین کاهش مربوطه (مرتبط با انتخابات 5 آوریل) حاکی از آنست که متقاضیان بیشتری موفق به دریافت دعوتنامه شده و در نتیجه میتوانند پرونده خود را آماده و ارسال نمایند.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید