• 1 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

مشاغل نشانه دار در لیست SOL استرالیا

مشاغل نشانه دار در لیست SOL استرالیا

مشاغل نشانه دار در لیست SOL برای 2017– 2016

در بازنگری سالیانه SOL در 2017 - 2016 ، مشاغل زیر نشانه دار شده اند یا به اصطلاح Flagged  شده اند. برای تعدادی از این مشاغل نشانه دار این احتمال وجود دارد که در آینده از این لیست حذف شوند. در حال حاضر 51 شغل نشانه دار در این لیست وجود دارد. برای اطلا عات بیشتر از این لینک دیدن کنید:Flagged Occupations on the SOL for 2016–17

ANZSCO کد

شغل

133513

Production Manager (Mining)

221111

Accountant (General)

221112

Management Accountant

221113

Taxation Accountant

224111

Actuary

224511

Land Economist

224512

Valuer

231212

Ship’s Engineer

231213

Ship’s Master

231214

Ship’s Officer

232212

Surveyor

232213

Cartographer

232214

Other Spatial Scientist

233111

Chemical Engineer

233211

Civil Engineer

233212

Geotechnical Engineer

233213

Quantity Surveyor

233214

Structural Engineer

233215

Transport Engineer

233411

Electronics Engineer

233511

Industrial Engineer

233512

Mechanical Engineer

233513

Production or Plant Engineer

233911

Aeronautical Engineer

233912

Agricultural Engineer

233913

Biomedical Engineer

233914

Engineering Technologist

233915

Environmental Engineer

233916

Naval Architect

234611

Medical Laboratory Scientist

234711

Veterinarian

251211

Medical Diagnostic Radiographer

251212

Medical Radiation Therapist

252411

Occupational Therapist

262611

Podiatrist

252712

Speech Pathologist

253111

General Practitioner

253211

Anaesthetist

253312

Cardiologist

253315

Endocrinologist

253316

Gastroenterologist

253317

Intensive Care Specialist

253321

Paediatrician

253913

Obstetrician and Gynaecologist

253999

Medical Practitioners nec

271111

Barrister

271311

Solicitor

272314

Psychotherapist

272399

Psychologists nec

351311

Chef*

399111

Boat Builder and Repairer

* خدمات فست فود و رستوران های بیرون بر مستثنی می باشند.مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید